KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası, modeli, cinsi, plaka nosu, muhammen bedeli ve ihaleye katılım için aranan teminat miktarı yazılı olan araç belirtilen yer, gün ve saatte Açık İhale Usulü kapalı teklif vermek ve akabinde açık artırma yoluyla satışa çıkartılmıştır.

EK : Araç Satış Şartnamesi(İndirmek İçin Tıklayın)

AÇIK İHALE TEKLİF VERME VE AÇIK ARTIRMA SATIŞ ŞARTNAMESİ

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi mülkiyetinde bulunan, aşağıda markası, modeli, cinsi, plaka nosu, muhammen bedeli ve ihaleye katılım için aranan teminat miktarı yazılı olan araç belirtilen yer, gün ve saatte Açık İhale Usulü kapalı teklif vermek ve akabinde açık artırma yoluyla satışa çıkartılmıştır.

Plaka / Cinsi /Markası/ Tipi /Modeli/Renk /Km./Muhammen Bedeli(TL)/Teminat(TL)
39EL155/Kapalı.Kas.Kam./Ford /Transit Connect/2010 /Beyaz/ – /17.500 /175TL

1-İHALE TARİHİ VE YERİ:

İhale, ihale komisyonu tarafından 21 Kasım 2017 Salı günü Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu Adres:Karakaş Mah. Karakaşbey Sok.No:10 Merkez/KIRKLARELİ toplantı salonunda saat 15:00′da yapılacaktır.

2-SATIŞ ŞARTLARI VE İHALE USULÜ

2.1.Araç Satışı: Kapalı zarf usulü ile teklif alınmak ve tekliflerin açılmasını müteakip en yüksek teklifi veren 3(Üç) teklif sahibi arasında açık artırma yapılmak suretiyle yapılacaktır.
2.2.Telgraf, faks ve posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2.3.İhaleye katılacaklardan aşağıda belirtilen belgeler istenir.
Gerçek Kişilerden;
a)Kanuni ikametgah adresini gösterir belge,
b)Teminatın yatırıldığına dair banka dekontu,
c)İhale ilgili dilekçe ve teklif mektubu,
d)Nüfus cüzdanı fotokopisi,
Tüzel Kişilerden;
a)Noterden tasdikli imza sirküleri,
b)Bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yetki belgesi aslı,
c)Oda sicil belgesi aslı,
d)Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi aslı.
e)İhaleye şirket temsilen eden ortaklar katılabilir. İhaleye katılan şirket ortağının nüfus cüzdan fotokopisi.
f) Teminatın yatırıldığına dair banka dekontu,
g) İhale ile ilgili dilekçe ve teklif mektubu.

3-TEMİNAT BEDELİ

3.1.Satış ihalesine katılmak isteyenler; yukarıda belirtilen aracın muhammen bedelinin en az %1′i oranındaki teminat bedelini (Yukarıdaki tabloda belirtilmiştir.) Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinin T.Halk Bankası Kırklareli Şubesi nezdinde bulunan TR38 0001 2009 5520 0016 0000 14 iban nolu hesabına yatırmaları ve dekontun bir suretini ihale dokümanına eklemek zorundadırlar.

3.2.İhale sonrası ihale kendisinde kalmamış olan isteklilerin teminatı, ihale bitiminden itibaren 5 işgünü içerisinde kendisine iade edilecek, ihale kendisinde kalan isteklinin teminatı iade edilmeyerek araç satış bedelinden mahsup edilecektir.

4-TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE VERİLMESİ

4.1.Teklif sahipleri; teklif mektuplarında satın almayı düşündükleri aracı ve teklif ettikleri bedeli rakam ve yazı ile (yazı ile yazılmayan teklifler geçersiz sayılacaktır) yazıp teklif altına resmi tebligat adreslerini ve telefonlarını yazarak imzalayacaklardır. Tekliflerine 2 inci madde de belirtilen evraklar ile her sayfası imzalanmış şartname ve teminatın yatırıldığına dair dekontu ekleyerek bir zarfa koyup, zarfın ağzını yapıştırıp, zarf üzerine ad soyad ve ihalenin adını yazıp altına da”TEKLİFTİR” yazdıktan sonra en geç 21 Kasım 2017 Salı günü saat 14:00′e kadar Kırklareli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Kırklareli OSB 1.Cad. No:1 Kızılcıkdere Köyü Mevkii Merkez/KIRKLARELİ adresine imza karşılığında teslim edecektir.
Ancak; aynı tarihte saat 14:00′den ihale saatine (saat 15:00) kadar ihale yapılacak yerde de teklifler kabul edilecektir.

NOT: Muhammen bedelin altında teklif kabul edilmeyip, ihale dışı bırakılacaktır.

5.ARAÇLARIN GÖRÜLMESİ

5.1.İhale konusu araç ilan tarihinden itibaren 20 Kasım 2017 tarihi saat 17:30′a kadar mesai saatleri içerisinde Yeni Sanayi Sitesi Kofçaz Yolu Üzeri/KIRKLARELİ adresinde görülebilecektir.

6.İHALENİN YAPILMA ŞEKLİ

6.1.İhale 21 Kasım 2017 Salı günü saat 15:00′da, ihale komisyonunca, tüm istekliler huzurunda teklif zarfları açıldıktan ve teklifler üzerinde usul incelemesi yapıldıktan ve geçersiz olan teklifler ihale dışında bırakıldıktan sonra, geçerli tüm teklifler arasından en yüksek üç isteklinin teklifi tespit edilerek, üç istekli arasında yeniden sözlü olarak açık artırma yapılacaktır. Bu şekilde en yüksek teklifi verene ihale bırakılacaktır.
6.2.Araç için teklif veren isteklinin tek olması halinde, ayrıca açık artırma yapılmaksızın ihale teklif verene bırakılacaktır. Sadece iki teklif olması halinde de iki istekli arasında açık artırma yapılacaktır.

NOT: Muhammen bedelin altında teklif kabul edilmeyip, ihale dışı bırakılacaktır.

7-İHALENİN KESİNLEŞMESİ

7.1.İhale komisyon kararının Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulunca onaylanmasını müteakip kesinleşmiş sayılacaktır.

7.2.Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Bu durumu istekliler peşinen kabul etmiştir.

8.İHALE BEDELİNİN YATIRILMASI

8.1.İstekli, ihalenin ihale komisyonu tarafından onaylandığına ilişkin kararın, kendisine bildirilip kendisine fatura kesilmesini müteakip, 3 (Üç) işgünü içinde, ihale bedelini Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinin T.Halk Bankası Şubesi nezdinde bulunan TR38 0001 2009 5520 0016 0000 14 iban nolu hesabına yatıracaktır. Araç satışından doğan devir işlemlerine ait damga vergisi, harç ve noter giderleri ihaleyi kazanan tarafından karşılanacaktır.
8.2.İsteklinin ihale bedelini kendisine verilen süre içerisinde yatırmaması halinde ihaleden vazgeçmiş sayılacak, ancak bu durumda yatırmış olduğu teminat irat kaydedilerek araç ikinci sıradaki istekliye teklif edilecek, onun da kabul etmemesi halinde yeniden ihaleye çıkarılacaktır. Bu durum istekliler tarafından peşinen kabul edilmiştir.

9.İHALEDEN KAYNAKLANAN VERGİ, RESİM VE HARÇLAR İLE DEVİR BEDELLERİ

9.1.İhale bedeli KDV dahil olup, ihale bedelinden kaynaklanan damga vergisi ile devir ve tescil masrafları tamamen alıcı tarafından karşılanacak ve ilgili kurumlara ödenecektir.
9.2.Aracın; devir tarihine kadar olan tüm vergi borçları ile varsa trafik cezaları ihale makamına aittir.

10.ARAÇLARIN TESLİMİ

10.1.İhale konusu araç, devir işlemleri ile trafik tescil işlemleri tamamlandıktan ve alıcı adına düzenlenen ruhsat fotokopisi alındıktan sonra aynı gün teslim tutanağı ile alıcıya teslim edilecektir.

11.DİĞER ŞARTLAR

11.1.Alıcı, ihale konusu aracı ihale tarihi öncesi görüp incelediğini ve gördüğü şekli ile aldığını peşinen kabul etmiştir.
11.2.İhale tarihi ile teslim tarihi arasındaki dönemde araçta meydana gelecek hasarlar ihale makamına ait olacaktır.

12.SON HÜKÜMLER

12.1.İhale makamı, Kamu İhale mevzuatına tabi olmayıp, araçların satışını yapıp yapmamakta veya aracı dilediği yöntemle satmak konusunda serbesttir.
12.2.Şartnamenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda Kırklareli İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkilidir.

İSTEKLİNİN
T.C.Kimlik No :
Adı ve Soyadı :
Tebligat Adresi :
Tarih :
İmzası :